Dữ liệu biên mục
        Con đường lúa gạo. - H. : Khoa học xã hội, 1988. - 214 tr. ; 19 cm.        
1. Lúa.2. Châu Á -- Lịch sử.3. Châu Á.4. Lịch sử văn hóa.5. Lúa.

   :U111(5)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)