Dữ liệu biên mục
Phạm, Quang Trung
        Học giả với thi nhân : Tìm hiểu ý kiến về văn chương của Lê Quý Đôn / Phạm Quang Trung. - H. : Văn hóa Thông tin, 1994. - 350 tr. ; 19 cm.        
1. Lê Quý Đôn.2. Nghiên cứu.3. Tư tưởng.4. Việt Nam.
I. Nhan đề

   :V5(1)4-32

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)