Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Khắc Phi
        Thơ văn cổ Trung Hoa mảnh đất quen mà lạ / Nguyễn Khắc Phi. - H. : Giáo dục, 1999. - 499 tr. ; 20 cm. + CD-ROM.        
        
1. China.2. Cổ điển.3. Nghiên cứu văn học.4. Thơ.5. Trung Quốc.6. Văn xuôi.
I. Nhan đề

   :V5(5T4)-3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)