Dữ liệu biên mục
        Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc - Vai trò của nghiên cứu và giáo dục. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tp. Hồ Chí Minh, 1999. - 652 tr. ; 23 cm. + Có tài liệu dưới dạng CD.        
1. bản sắc văn hóa.2. Bảo tồn văn hóa.3. Giáo dục.4. Nghiên cứu văn hóa.5. Phát huy.6. Truyền thống văn hóa.7. Văn hóa dân tộc.8. Việt Nam.
I. , .

   :U111.15+U3

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)