Dữ liệu biên mục
Tạ, Ngọc Liễn
        Quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc thế kỷ XV - đầu thế kỷ XVI / Tạ Ngọc Liễn. - H. : Khoa học xã hội, 1995. - 108 tr. ; 19 cm.        
        
1. China.2. Ngoại giao.3. Đối ngoại.4. Quan hệ ngoại giao.5. Quan hệ quốc tế.6. Thế kỷ XV-XVI.7. Trung đại.8. Trung Quốc.9. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :R4(1)4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)