Dữ liệu biên mục
Sartre, J.P
        Văn học là gì ? / J.P. Sartre ; Nguyên Ngọc dịch. - H. : Hội nhà văn, 1999. - 396 tr. ; 19 cm.        
        
1. Lý luận văn học.2. Tri thức.3. Triết học.
I. Nguyên, Ngọc, dịch. II. Nhan đề

   :V40:Y25

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)