Dữ liệu biên mục
Lênin, V.I
        Bệnh ấu trĩ tả khuynh trong phong trào cộng sản / V.I. Lênin. - H. : Tiến bộ, 1973. - 230 tr. ; 19 cm.        
1. Lênin.2. Nhà chính trị.3. Phong trào cộng sản.4. Tác phẩm kinh điển.
I. Nhan đề

   :A156

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)