Dữ liệu biên mục
Christie, Clive J
        Lịch sử Đông Nam Á hiện đại : sách tham khảo / Clive J. Christie ; Trần Văn Tụy ...[và những người khác] dịch ; Lưu Đoàn Huynh hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2000. - 420 tr. ; 22 cm.        
        
1. Lịch sử hiện đại -- Đông Nam Á.2. Lịch sử.3. Đông Nam Á.
I. Lê, Thu Anh, dịch. II. Lưu, Đoàn Huynh, hiệu đính. III. Đào, Dục, dịch. IV. Trần, Văn Tụy, dịch. V. Lê, Thị Hồng, dịch. VI. Nhan đề

   :P3(575)7,01

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)