Dữ liệu biên mục
Phan, Khoang
        Việt Nam Pháp thuộc sử / Phan Khoang. - S. : Khai Trí, 1961. - 487 tr. ; 21 cm.        
1. Lịch sử.2. Lịch sử Việt Nam.
I. Nhan đề

   :P3(2)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)