Dữ liệu biên mục
        Tư tưởng Hồ Chí Minh rọi sáng con đường độc lập tự do của dân tộc Việt Nam / Lê Mậu Hãn chủ biên ; Bùi Đình Phong, Mạch Quang Thắng biên soạn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2000. - 307 tr. ; 20 cm.        
1. Hồ Chí Minh.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh.
I. Bùi, Đình Phong, biên soạn. II. Mạch, Quang Thắng, biên soạn. III. Lê, Mậu Hãn, chủ biên.

   :A372

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)