Dữ liệu biên mục
Carpusina, X
        Lịch sử văn hóa thế giới / X. Carpusina; Mai Lý Quảng dịch. - H. : Thế giới, 2002. - 568 tr. ; 21 cm.        
        
1. Lịch sử văn hóa.2. Thế giới.
I. Mai, Lý Quảng, dịch.

   :U113(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)