Dữ liệu biên mục
        Nửa thế kỷ nghiên cứu - học tập thơ văn Hồ Chí Minh / Lê Bá Hán, Lê Quang Hưng, Phạm Xuân Nguyên, ... - Vinh : Nghệ An, 2000. - 1132 tr. ; 21 cm.        
        
1. Hồ Chí Minh.2. Thơ văn.
I. Lê, Bá Hán Tác giả. II. Lê, Quang Hưng Tác giả. III. Phạm, Xuân Nguyên Tác giả.

   :A197

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)