Dữ liệu biên mục
Lê, Đình Chân
        Cuộc đời oanh liệt của tả quân Lê Văn Duyệt / Lê Đình Chân. - S. : Phổ Thông, 1968. - 106 tr. ; 21 cm.        
1. Lịch sử hiện đại.2. Lịch sử.3. Nhân vật lịch sử.4. Việt Nam.

   :P3(2)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)