Dữ liệu biên mục
Ryunosuke, Akutagawa
        Địa ngục môn / Ryunosuke Akutagawa; Thụ Nhân dịch. - S. : Nhị Nùng, 1966. - 77 tr. ; 20 cm.        
1. Nhật.2. Truyện.
I. Thụ, Nhân Dịch giả. II. Nhan đề

   :V6(5Nh)6-44

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)