Dữ liệu biên mục
Trần, Thị Kim Xuyến
        Gia đình và những vấn đề của gia đình hiện đại / Trần Thị Kim Xuyến. - H. : Thống kê, 2002. - 213 tr. ; 21 cm.        
        
1. Gia đình.2. Xã hội.
I. , .

   :O55.53

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)