Dữ liệu biên mục
Lương, Hồng Quang
        Văn hóa của nhóm nghèo ở Việt Nam : Thực trạng và giải pháp / Lương Hồng Quang, Nguyễn Tuấn Anh, Trần Lan Hương... - H. : Văn hóa thông tin, 2001. - 278 tr. ; 21 cm.        
        
1. Người nghèo.
I. Nguyễn, Tuấn Anh Tác giả. II. Nguyễn, Tuấn Anh Tác giả. III. Trần, Lan Hương,... Tác giả.

   :U111.15

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)