Dữ liệu biên mục
Lâm, Quang Huyên
        Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam / Lâm Quang Huyên. - H. : Khoa học xã hội, 2002. - 402 tr. ; 21 cm. + Có tài liệu dạng CD-Rom.        
        
1. Ruộng đất.2. Việt Nam.
I. , .

   :P3(1)-2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)