Dữ liệu biên mục
Trương, Thị Minh Sâm
        Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành Thành Phố Hồ Chí Minh / Trương Thị Minh Sâm. - H. : Khoa học xã hội, 2001. - 170 tr. ; 21 cm.        
        
1. Cơ cấu kinh tế.2. Kinh tế nông nghiệp.
I. Nhan đề

   :Q9(1-2HCM)325

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)