Dữ liệu biên mục
Albérès, R.M
        Tổng kết văn học thế kỷ XX = Bilan littéraire du XXè siècle / R.M. Albérès ; Phạm Đình Khiêm dịch. - Huế : Viện Đại học Huế, 1963. - 375 tr. ; 20 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.2. Thế kỷ XX.
I. Phạm, Đình Khiêm, dich. II. Nhan đề

   :V5(4)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)