Dữ liệu biên mục
Vô, Danh Thị
        Lục súc tranh công / Vô Danh Thị. - 3rd ed. - S. : Tân Việt, 1952. - 34 tr. ; 21 cm.        
1. Thơ.2. Truyện.3. Việt Nam.
I. , . II. Nhan đề

   :V6(2)5-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)