Dữ liệu biên mục
Phan, Châu Trinh
        Giai nhân kỳ ngộ / Phan Châu Trinh; Lê Văn Siêu hiệu đính. - S. : Văn Khoa, 1973. - 307 tr. ; 21 cm.        
1. Việt Nam.
I. Lê, Văn Siêu Hiệu đính. II. Nhan đề

   :V6(2)5-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)