Dữ liệu biên mục
Phan, Mạnh Danh
        Bút hoa : Thơ tập cổ / Phan Mạnh Danh. - H. : Trí Đức thư xã, 1953. - 169 tr. ; 21 cm.        
1. Thơ.2. Văn học Việt Nam.3. Việt Nam.
I. , .

   :V6(2)5-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)