Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Trung
        Phạm Quỳnh văn học và chính trị / Nguyễn Văn Trung. - S. : Đại học Văn khoa, 19...?. - 155 tr. ; 26 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.
I. , .

   :V5(2)6-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)