Dữ liệu biên mục
Lê, Xuân Giáo
        Hy Văn Tướng Công di truyện : Giai thoại về Nguyễn Công Trứ / Lê Xuân Giáo. - H. : Bộ văn hoá giáo dục và thanh niên, 1973. - 86 tr. ; 24 cm.        
1. Giai thoại.2. Nguyễn Công Trứ.3. Việt Nam.
I. , .

   :V5(2)5-4

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)