Dữ liệu biên mục
Đông, Hồ
        Trinh trắng : Thi tuyển / Đông Hồ. - S. : Bốn Phương, 1961. - 57 tr. ; 31 cm.        
1. Tác phẩm văn học.2. Thơ.3. Văn học Việt Nam.
I. Nhan đề

   :V6(2)6-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)