Dữ liệu biên mục
Hoàng, Xuân
        Trần Tế Xương thi tập / Hoàng Xuân. - S. : Á Châu, [19...]. - 70 tr. ; 18 cm.        
1. Thơ Việt Nam.

   :V6(1)5-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)