Dữ liệu biên mục
Kiều, Thanh Quế
        Cuộc tiến hóa văn học Việt Nam : Danh phẩm tiền chiến / Kiều Thanh Quế. - S. : Hoa Tiên, 1968. - 214 tr. ; 19 cm.        
1. Nghiên cứu văn học.
I. , .

   :V5(2)6-33

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)