Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Văn Hy
        Thơ Vịnh Kiều / Nguyễn Văn Hy. - S. : Lạc Việt, 1973. - 563 tr. ; 19 cm.        
1. Thơ Việt Nam.2. Thơ Kiều.3. Tác phẩm văn học.4. Thơ.5. Văn học Việt Nam.
I. Nhan đề

   :V6(2)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Có file Text
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)