Dữ liệu biên mục
Nguyễn, Ngọc Thơ
        Nghi lễ và biểu tượng trong nghi lễ / Nguyễn Ngọc Thơ. - TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2020. - 332 tr.
        Đã xin bản quyền tác giả

        Nội dung: Chương 1. Nghi lễ và nghiên cứu nghi lễ - Chương 2. Biểu tượng trong nghi lễ - Chương 3. Nghi lễ và biểu tượng trong mối quan hệ với môi trường tự nhiên - Chương 4. Một số nghi lễ trong văn hóa Việt Nam ở Nam Bộ - Chương 5. Một số biểu tượng trong nghi lễ ở Việt Nam và Đông Á

        
1. Nghi lễ -- Nghiên cứu -- Việt Nam.2. Nam Bộ(Việt Nam) -- Nghi lễ.3. Biểu tượng nghi lễ.
I. Nhan đề

   :P52(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)