Dữ liệu biên mục
Thanh tra Chính phủ. Viện khoa học thanh tra
        Tài liệu bồi dưỡng về phòng, chống tham nhũng : dành cho giáo viên trường trung học phổ thông / Thanh tra Chính phủ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia- Sự thật, 2011. - 116 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Tham nhũng -- Phòng chống -- Giải pháp.2. Tham nhũng -- Khái niệm -- Nguyên nhân.3. Tư tưởng Hồ Chí Minh -- Tham nhũng.4. Đảng.
I. Nhan đề

   :S691

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)