Dữ liệu biên mục
Vũ, Dương Ninh
        Lịch sử văn minh thế giới / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Gia Phu, Nguyễn Quốc Hùng, Đinh Ngọc Bảo. - Tái bản lần thứ hai mươi. - Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2018. - 412 tr.        
1. Văn minh -- Khái niệm.2. Văn minh Bắc Phi.3. Văn minh Ấn Độ.4. Văn minh Trung Hoa.5. Văn minh khu vực Đông Nam Á.6. Văn minh Hi Lạp.
I. Nguyễn, Gia Phu. II. Nguyễn, Quốc Hùng. III. Đinh, Ngọc Bảo. IV. Nhan đề

   :P3(0)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)