Dữ liệu biên mục
Lê, Nết, TS
        Giáo trình luật sở hữu trí tuệ / Lê Nết, Nguyễn Xuân Quang.. - Tái bản có bổ sung. - Hà Nội : Hồng Đức, 2018. - 461 tr.
        ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
        Không có bản giấy
        
1. Intellectual property -- Law and legislation -- Vietnam. .2. Sở hữu trí tuệ -- Luật và pháp chế -- Việt Nam. .3. Luật sở hữu trí tuệ.
I. Nguyễn, Xuân Quang, ThS. . II. Nhan đề

   :S69(1)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)