Dữ liệu biên mục
Bùi, Hải Đăng
        Bản sắc cộng đồng của Liên minh châu Âu những vấn đề lý luận và thực tiễn : sách chuyên khảo / Bùi Hải Đăng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2018. . - 264 tr.
        Không có bản giấy

        Nội dung: Chương 1: Một số vấn đề lý luận về bản sắc - Chương 2: Bản sắc Châu Âu - Chương 3: EU và bản sắc Châu Âu - Chương 4: Bản sắc Châu Âu: hiện trạng và triển vọng

        
1. Bản sắc văn hóa -- Châu Âu.2. Bản sắc cộng đồng -- Lý luận.3. Bản sắc Châu Âu -- Hiện trạng.
I. Nhan đề

   :U113

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)