Dữ liệu biên mục
Vũ, Ngọc Khánh
        Sào Nam Thiên cổ sự / Vũ Ngọc Khánh. - Huế : Thuận Hóa, 1998. - 362 tr.
        Nội dung: Phần thứ nhất: Đậu nơi đáng đậu -- Phần thứ hai: Muôn dặm phù tang -- Phần thứ ba: Dấu chân liên Á -- Phần thứ tư: Thuyền cô Bến Ngự

        
        
1. Phan, Bội Châu, -- 1867-1940.2. Nhân vật -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.3. Hiện đại.4. Nhân vật lịch sử.5. Nhà chính trị.6. Phan Sào Nam.7. Sự nghiệp.8. Tiểu sử.
I. Nhan đề

   :P3(1)5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)