Dữ liệu biên mục
        Phong tục, nghi lễ của người Cor và người Ba Na / Cao Chư, Nguyễn Quang Lê sưu tầm, giới thiệu. - Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2012. - 340 tr.
        Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam

        Nội dung: Phần I: Lễ hội ăn trâu dân tộc Cor (Chương I: Khái lược về dân tộc Cor văn hóa Cor -- Chương II: Lễ hội ăn trâu -- Chương III: Các nhân tố nổi trội của lễ hội ăn trâu -- Chương IV: Những giá trị và hạn chế của lễ hội ăn trâu); Phần II: Khảo sát phong tục và nghi lễ truyền thống của người Bana ở làng Đê Kơ Tu, Thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (Chương I: Phong tục về ăn - ở - mặc và đi lại -- Chương II: Phong tục và lễ nghi theo vòng đời cây lúa -- Chương III: Phong tục và nghi lễ theo vòng đời người)

        ISBN
        
1. Dân tộc Ba Na -- Nghi lễ -- Việt Nam.2. Dân tộc Ba Na -- Phong tục -- Việt Nam.3. Dân tộc Cor -- Phong tục -- Việt Nam.4. Dân tộc Cor -- nghi lễ -- Việt Nam.
I. Cao, Chư, sưu tầm, giới thiệu. II. Nguyễn, Quang Lê, sưu tầm, giới thiệu. III. Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam.

   :P52(1=BN)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)