Dữ liệu biên mục
        Lễ hội cộng đồng : truyền thống và biến đổi / Võ Văn Sen... [và những người khác]. - Thành phố Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2014. - 756 tr.
        Nội dung: Phần I: Lễ hội cộng đồng - những vấn đề chung và phương pháp tiếp cận -- Phần II: Lễ hội cộng đồng ở Việt Nam - truyền thống và biến đổi -- Phần III: Lễ hội cộng đồng đương đại và kinh nghiệm quốc tế

        
1. Lễ hội truyền thống -- Việt Nam.2. Lễ hội cộng đồng -- Việt Nam.3. Dân tộc học -- Lễ hội.4. Lễ Trùng Cửu.5. Lễ vía Ông.6. Biểu tượng Thánh Gióng.7. Lễ hội Chùa Thầy.8. Đền Kỳ Cùng.9. Hội rằm tháng ba.10. Lễ hội Quán Thế Âm.11. Rước Cộ bà chợ Được.12. Lễ cầu ngư.13. Vía bà Thiên Hậu.14. Lễ hội nông nghiệp.15. Lăng Ông Nam Hải.16. Lễ hội mừng nhà rông.17. Lễ Katé.18. Lễ Ramâwan.19. Lễ hội bà Phi Yến.20. Lễ hội nghinh Ông.21. Tết Chol Chnam Thmay.22. Lễ hội Quang Thánh Đế Quân.23. Lễ Kỳ Yên.24. Đua bà Bảy Núi.25. Đại lễ Yến Diên Trì.26. Đại lễ Đức Trí Tôn.
I. Võ, Văn Sen, PGS.TS. II. Ngô, Thị Lan Phương, TS. III. Huỳnh, Ngọc Thu, TS. IV. Phan, Thị Hồng Xuân, PGS.TS. V. Nguyễn, Ngọc Thơ, TS. VI. Đặng, Thị Kim Oanh, TS. VII. Nguyễn, Đức Lộc, TS. VIII. Trương Thị Thu Hằng, TS. IX. Trường, Văn Món, TS. X. Đặng, Thanh Thúy, ThS. XI. Bùi, Việt Thành, ThS. XII. Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

   :P52(1)-5

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)