Dữ liệu biên mục
Chương Thâu
        Nghiên cứu Phan Bội Châu / Chương Thâu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 769 tr.
        Nội dung: Phần thứ nhất: Thân thế và sự nghiệp cứu nước của Phan Bội Châu -- Phần thứ hai: Giới thiệu một số tác phẩm của Phan Bội Châu -- Phần thứ ba: Một số bài chuyên khảo về Phan Bội Châu

        
        
1. Phan, Bội Châu, -- 1867-1940 -- Tiểu sử.2. Nhân vật -- Việt Nam. -- btđcđtvkhth.3. Nhân vật lịch sử.4. Sự nghiệp.5. Tiểu sử.6. Nhà chính trị.
I. Nhan đề

   :P3(1)5-8

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)