Dữ liệu biên mục
Đinh, Hồng Hải
        Nghiên cứu biểu tượng : một số hướng tiếp cận lý thuyết / Đinh Hồng Hải. - Hà Nội : Thế giới, 2014. - 484 tr.
        Nội dung: Phần 1: Tổng quan về nghiên cứu biểu tượng - Nghiên cứu biểu tượng từ góc nhìn ngôn ngữ học, ký hiệu học, nhân học -- Phần 2: Vai trò của biểu tượng - Biểu tượng luận; quyền năng của các biểu tượng; các biểu tượng trong tôn giáo, nghệ thuật, văn học -- Phần 3: Văn hóa và biểu tượng -- Phần 4: Nghiên cứu biểu tượng ở Việt Nam

        
        
1. Biểu tượng -- Nghiên cứu.2. Biểu tượng -- Lý thuyết.
I. Nhan đề

   :O55.74

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)