Dữ liệu biên mục
Lê, Trung Hoa, PGS.TS
        Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học / Lê Trung Hoa. - Tái bản lần thứ nhất có bổ sung, sửa chữa. - Hà Nội : Thanh niên, 2011. - 241 tr.
        Dự án công bố, phổ biến tài sản văn hóa, văn nghệ dân gian Việt Nam

        Nội dung: Phần I: Địa danh - Nghiên cứu, xác định nguồn gốc, ý nghĩa và quá trình phát triển địa danh ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Cần Thơ, Sốc Trăng -- Phần II: Tiếng Việt văn học - Tìm hiểu một số yếu tố mờ nghĩa, mất nghĩa; hiện tượng "mượn ân", đồng hóa và dị hóa trong một số từ ngữ song tiết tiếng Việt; từ và tục ngữ gốc Pháp trong tiếng Việt; nhận xét cách dùng các từ "được, phải, bị, mắc" và các phụ từ "chẳng (chăng), và, không" trong một số văn bản của thế kỷ XV đến nay

        ISBN
        
1. Ngôn ngữ học -- Tiếng Việt.2. Địa danh -- Việt Nam -- Nam Bộ. -- btđcđtvkhth.3. Nam Bộ.4. Địa danh.5. Tiếng Việt.
I. Nhan đề

   :V172.12-6:Đ891(2C)

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)