Dữ liệu biên mục
Trần, Trọng Kim
        Việt Nam văn phạm / Trần Trọng Kim, Bùi Kỷ, Phạm Duy Khiêm. - In lần thứ 5. - Sài Gòn : Tân Việt, 1937. - 213 tr.
        Nội dung: Chương I: Những điều khái lược -- Chương II: Phép đặt câu -- Chương III: Danh từ -- Chương IV: Mạo từ -- Chương V: Loại từ -- Chương VI: Chỉ định từ -- Chương VII: Đại danh từ -- Chương VIII: Tính từ -- Chương IX: Động từ -- Chương X: Trạng từ -- Chương XI: Giới từ -- Chương XII: Liên từ -- Chương XIII: Tán thán từ -- Chương XIV: Trợ ngữ từ -- Chương XV: Tiếng đệm -- Chương XVI: Tự loại phân tích -- Chương XVII: Mỹ từ pháp -- Chương XVIII: Các thứ văn

        
1. Ngôn ngữ học -- Tiếng Việt.2. Ngữ pháp.3. Văn phạm.
I. Bùi, Kỷ, tác giả. II. Phạm, Duy Khiêm, tác giả. III. Nhan đề

   :V171.5-2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)