Dữ liệu biên mục
Ariely, Dan
        Phi lý trí : khám phá những động lực vô hình ẩn sau các quyết định của con người / Dan Ariely ; Hồng Lê, Phương Lan dịch. - Hà Nội : Lao động - Xã hội, 2009. - 268 tr.
        Không có bản giấy

        Nội dung: Sự thật về tính tương đối - Quan điểm sai lầm về cung và cầu- Cái giá của miễn phí - Cái giá của các quy chuẩn xã hội- Ảnh hưởng của sự hưng phấn- Vấn đề của sự trĩ hoãn và tự kiểm soát- Cái giá cao của sự sở hữu- Luôn để ngõ sự lựa chọn- Hiệu ứng của sự mong đợi- Sức mạnh của giá cả- Tác động của bối cảnh đến tính cách phần 1- Tác động của bối cảnh đến tính cách phần 2- Bia và những bữa ăn miễn phí

        
1. Decision making.2. Economics -- Psychological aspects.3. Consumer behavior.4. Ra quyết định.5. Kinh tế học -- Khía cạnh tâm lý.6. Hành vi người tiêu dùng.7. Vietnam -- Social life and customs.8. Việt Nam -- Đời sống xã hội và phong tục.
I. Hồng Lê, dịch. II. Phương Lan, dịch. III. Nhan đề

Nhan đề khác: Pridictably irrational

   :Q50

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)