Dữ liệu biên mục
Deleuze, Gilles, 1925-
        Nietzsche và triết học / Gilles Deleuze ; Nguyễn Thị Từ Huy dịch ; Bùi Văn Sơn Nam hiệu đính. - Hà Nội : Tri thức, 2010. - 334 tr.        
1. Nietzsche, Friedrich Wilhelm, -- 1844-1900 -- Tiểu sử và tư tưởng.2. Triết học hiện đại -- Tư tưởng -- Đức.3. Triết học -- Đức. -- btđcđtvkhth.
I. Nguyễn, Thị Từ Huy, dịch. II. Bùi, Văn Sơn Nam, hiệu đính. III. Nhan đề

   :Y3(4Đ1)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)