Dữ liệu biên mục
Challaye, Felicien
        Nietzsche cuộc đời và triết lý / Felicien Challaye ; Mạnh Tường dịch. - Hà Nội : Văn nghệ, 2007. - 192 tr.        
1. Nietzsche, Friedrich Wilhelm -- 1844-1900 -- Tiểu sử và tư tưởng.2. Triết học -- Đức. -- btđcđtvkhth.3. Nhà triết học -- Đức. -- btđcđtvkhth.
I. Mạnh Tường, dịch. II. Nhan đề

   :Y3(4Đ1)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)