Dữ liệu biên mục
Đoàn, Nam Hương, TS
        Chuyên đề chính sách xã hội / Đoàn Nam Hương. - TP. Hồ Chí Minh : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2007. - 32 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Chính sách xã hội. -- btđcđtvkhth.2. Chính sách xã hội -- Lịch sử hình thành -- Khái niệm.
I. Nhan đề

   :O55

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)