Dữ liệu biên mục
Vũ, Ngọc Khánh
        Kho tàng về các ông Trạng Việt Nam : truyện và giai thoại / Vũ Ngọc Khánh. - Hà Nội : Văn hóa- Thông tin, 2012. - 417 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Văn học dân gian Việt Nam -- Giai thoại -- Truyện. -- btđcđtvkhth.2. Văn học Việt Nam -- Giai thoại -- Truyện. -- btđcđtvkhth.
I. Nhan đề

   :V3(1)-6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)