Dữ liệu biên mục
Phạm, Minh Hạc GS. VS
        Một số vấn đề nghiên cứu nhân cách / Phạm Minh Hạc, Lê Đức Phúc. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2004. - 321 tr.        
1. Tâm lý học. -- btđcđtvkhth.2. Tâm lý.3. Nhân cách.4. Xã hội.
I. Lê, Đức Phúc, PGS. TS. II. Nhan đề

   :Y932

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)