Dữ liệu biên mục
Trần, Kiểm
        Quản lý và lãnh đạo nhà trường hiệu quả : tiếp cận năng lực : dành cho người học tập, nghiên cứu khoa học quản lý giáo dục và chỉ đạo giáo dục / Trần Kiểm. - Hà Nội : Đại học sư phạm, 2016. - 166 tr.
        Không có bản giấy
        
1. Quản lý Giáo dục.2. Trường học -- Quản lý và lãnh đạo.
I. Nhan đề

   :U48

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)