Dữ liệu biên mục
        Giáo trình khoa học quản lý : dùng cho hệ cử nhân chính trị / Hồ Văn Vĩnh, ...[và những người khác]. - Hà Nội. : Chính trị Quốc gia, 2002. - 220 tr. .        
        
1. Khoa học quản lý -- Giáo trình.2. Quản lý -- Giáo trình.3. Khoa học quản lý.4. Quản lý kinh tế.
I. Hồ, Văn Vĩnh, tác giả. II. Ngô, Quang Minh, tác giả. III. Nguyễn Cúc, tác giả. IV. Đặng, Ngọc Lợi, tác giả. V. Phan, Trung Chính, tác giả. VI. Kim, Văn Chính, tác giả. VII. Nguyễn, Hữu Thắng, tác giả. VIII. Nguyễn, Văn Thanh, tác giả. IX. Trần, Minh Châu.

   :Q21(1)212.1z7

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)