Dữ liệu biên mục
Đoàn, Văn Chúc
        Xã hội học văn hóa / Đoàn Văn Chúc. - H. : Văn hóa - Thông tin, 1997. - 476 tr. ; 21 cm.        ISBN
        
1. Xã hội học. -- btđcđtvkhth.2. Xã hội học -- Khía cạnh văn hóa.
I. Nhan đề

   :O55.2

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)