Dữ liệu biên mục
Lưu, Phóng Đồng
        Triết học phương Tây hiện đại. T. 1, Quyển 1 / Lưu Phóng Đồng ; Lê Quang Lâm dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 1994. - 337 tr. ; 19 cm.        ISBN
        
1. Triết học Phương tây -- Chủ nghĩa hiện sinh.2. Triết học Phương Tây -- Chủ nghĩa nhân cách.3. Triết học Phương Tây -- Chủ nghĩa Tôma.4. Triết học.
I. Lê, Quang Lâm, dịch. II. Nhan đề

   :Y3(4)6

Dữ liệu xếp giá   
  • Số bản: 0
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>>Không có thông tin xếp giá<<
Dữ liệu điện tử
Xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)